รับตรวจสอบบัญชี Auditing

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  
  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  
  จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
พร้อมปิดงบและตรวจสอบบัญชี
 
  จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล  
  จัดทำบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร  
  ขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ
(Work Permit)
 
  ขอ/ต่อ วีซ่า (Visa) 1 ปี  
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
  ขอใบอนุญาตสมาคมท่องเที่ยว (ATTA)