รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
    จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่– ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
    จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
    ขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว, จำหน่ายสุราไทย – นอก, จำหน่ายบุหรี่ไทย - นอก
    ทำบัตรผู้จัดการนำเข้า –ส่งออก
    จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
    จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
    ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
    ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ค่าบริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ เริ่มต้น.. ดังนี้ :
    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
    จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
    จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล
    เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
    จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,
กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
    จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชี
พร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
    ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว
    ทำบัตรผู้จัดการนำเข้า – ส่งออก
    จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
    ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง